• ساعت شروع به کار مطب : شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11 الی 21
  • مشهد انتهای وکیل آباد ابتدای ورودی طرقبه بین امام رضا 1و3

لیفت لثه